İmar Barışında yeşil alandaki yapıya kat mülkiyeti tesisi

3194 sayılı yasaya ek olarak çıkan 7143 sayılı imar barışı kanunun uygulanmasına ilişkin Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2018/8 sayılı genelgede değişiklikler yapıldı.

 

Genelgede en çok diakkat çeken konu ise " yeşil alan üzerinde bulunan yapıların mülkiyete konu olması durumunda kat mülkiyeti tesisi" yapılacabileceğine yöenlik hükümlerin getirilmesi oldu. 

 

Genelgede özetle şu ifadelere yer verildi;

 

(12.10.2018 tarih ve 27553936-120.18(020)-E.2857391 sayılı Makam Oluru ile Ek Paragraf) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04.10.2018 tarih ve E.173013 sayılı yazılarına istinaden Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar hariç olmak üzere, gerek fiilen ve gerekse plan gereği (14.07.2021 ve 1872091 sayılı Makam Olur’u ile mülga ifade) yola veya yeşil alana tecavüzlü olan yapılar için cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi işlemlerinin yapılabileceği, bu tür işlemlerde zemin tespit tutanağının düşünceler sütununa ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine "3194 Sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi uyarınca düzenlenen yapı kayıt belgesine istinaden yapıldığı, yapının yola veya yeşil alana tecavüzlü olduğu ve yapının yıkılması veya tecavüzün giderilmesi halinde belirtmenin kaldırılacağı" şeklinde belirtme yapılarak tescil işlemi yapılabilecektir. (14.07.2021 ve 1872091sayılı Makam Olur’u ile ek cümle) Yapı kayıt belgesi düzenlenmiş yapının, henüz uygulanmamış imar planına göre tamamı umumi hizmet alanındaki yerlerde kalması halinde ise terk işlemi yaptırılmaksızın yapının bulunduğu tescilli parseli üzerinde cins değişikliği talebi karşılanacak olup, bu durumda zemin tespit tutanağının düşünceler sütununda henüz uygulanmamış imar planına göre yapının tamamı yolda veya parkta veya yeşil alanda kalmaktadır şeklinde durumuna uygun belirtme yapılarak cins değişikliğinin tescilinde de bu belirtme tapu kaydının beyanlar hanesinde gösterilir, zemin tespit tutanağında birden fazla yapı kayıt belgeli yapı var ve bunlardan bazısı veya bazılarının tamamı umumi hizmet alanında kalıyorsa belirtmenin hangi yapıya ilişkin olduğuna yönelik ……. harfli/nolu yapı olduğu yazılır."